സമര്‍പ്പണം

സമര്‍പ്പണം
ഭൗതികയുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ്‌ (സ) ക്കു മുമ്പിൽ

Tuesday, July 11, 2006

പൂച്ച

പൂച്ച
ലോകത്ത് ഏററവും ഭീരുവാരാണ് പൂച്ചയാണെന്ന് ഞാന്‍ പറയുമെന്ന് ധരിച്ചോ? സോറി അത് അതിന്‍റെ തലയില്‍ കെട്ടിവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മനുഷ്യനു തന്നെയാണ് ആ അവാര്‍ഡ് ചേരുക . ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നത് മനുഷ്യന്‍ മാത്രമല്ലേ. അതിലും വലിയ ഭീരുത്വമെന്താണ് ? കടം വന്നാല്‍ , ഫീസു കൊടുക്കാനില്ലെന്‍കില്‍ , പരീക്ഷയില്‍ തോററതിന് പരിഹാസം ഭയന്ന് ഒക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ മനുഷ്യനേ പ്രത്യേകിച്ചു മലയാളിക്കേ കഴിയൂ .
ഭീരൂ കീ ജയ് അവാര്‍ഡ്ദാന ചടങ്ങില്‍ ക്ഷണിതാവായി പൂച്ചക്കും പന്‍കെടുക്കാം

No comments: