സമര്‍പ്പണം

സമര്‍പ്പണം
ഭൗതികയുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ്‌ (സ) ക്കു മുമ്പിൽ

Tuesday, July 11, 2006

കന്നി പ്രസവം

ശരിയാണ് കന്നി പ്രസവത്തിന് നോവ് കൂടുതലാണ് കണിക്കൊന്നക്ക് മഹത്വവും ഇനിയും മലയാളനാട്ടില്‍ ജനിച്ച് ഈ ക ച ത പ മ ടൈപ്പു ചെയ്യിച്ച് ആരെയും പരീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുവാനാ തോന്നുന്നത് .

No comments: